Εφάπαξ Βοήθημα

Το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων καθορίζεται από τα χρόνια ασφάλισης και το μισθό ασφάλισης (Π.Δ.243/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2512/1997, ΦΕΚ 138Α/27-6-1997 και το άρθρο 21 του Ν.3232/2004, ΦΕΚ 48 Α/12-2-2004).

Χρόνος Ασφάλισης, είναι τα χρόνια που υπηρέτησε ο υπάλληλος σαν μόνιμος και κατέβαλε νόμιμα εισφορές. Επίσης, τα χρονικά διαστήματα που αναγνωρίζονται σαν χρόνος ασφάλισης από το Ταμείο μας (πχ εκτάκτου, επί συμβάσει), καταβάλλοντας εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 9 του Οργανισμού.

Μισθός Ασφάλισης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (βασικός μισθός, επίδομα χρόνου υπηρεσίας, Α.Τ.Α. και νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και αδείας) που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου του έτους εξόδου από την υπηρεσία, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΤΠΔΥ διά του αριθμού 70.

Το μηνιαίο εφάπαξ υπολογίζεται ως εξής:

Για τα πρώτα 73,00€ του μισθού ασφάλισης αντιστοιχεί εφάπαξ 2.025,00€.
Το υπόλοιπο ποσό του μισθού ασφάλισης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12
Το άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται κατά 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται διά 420 (420 μήνες = 35 χρόνια)
Το δικαιούμενο εφάπαξ προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε το μηνιαίο εφάπαξ με τους μήνες ασφάλισης

Παράδειγμα

Μισθός Ασφάλισης1183,30€
Χρόνια Ασφάλισης30 έτη
Μήνες Ασφάλισης360 μήνες

Υπολογισμός Εφάπαξ

Εφάπαξ για 73,00€2.025,00 €
Εφάπαξ για 1.110,30€13.323,60 €
Άθροισμα15.348.60 €
Μηνιαίο εφάπαξ 15.348,60 χ216,63%33.249,67 €
Σύνολο48.598,27 €

Μηνιαίο εφάπαξ 48.598,27 / 420115,71 €
Εφάπαξ βοήθημα 115,71Χ360*41.655,66 €
Α’ Μείωση 15%6.248,35 €
Εφάπαξ βοήθημα μετά τη μείωση 15%*35.407,31€
Β’ Μείωση (4024/2011) 22,67%8.026,84 €
Εφάπαξ βοήθημα μετά τη μείωση 22,67%*27.380,47 €
Το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος δεν υπόκειται σε καμία κράτηση


κχ