Διαθεσιμότητα

Τα έγγραφα που χρειάζονται για τις δικαστικές ενέργειες των συναδέλφων που έχου τεθεί σε διαθεσιμότητα είναι:

 • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών ή Βεβαίωση Υπηρεσίας.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί ή αποδεικνύει τον τρόπο πρόσληψη σας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Απλό ή επικυρωμένο).
 • Βεβαιώσεις από την Υπηρεσία σας που θα αποδεικνύει το πολύτιμο της εργασίας σας και το απαραίτητο της παρουσίας σας
 • Ε1
 • Ε9
 • Αντίγραφα (απλά) όπως:
  • Δανειακές Συμβάσεις,
  • Λοιπές Οικονομικές Υποχρεώσεις
  • Βεβαιώσεις Σπουδών Τέκνων
  • Βεβαιώσεις Ανεργίας
  • Ιατρικές Βεβαιώσεις.
  • Άλλες βεβαιώσεις